Vilkår

1.
SØKNAD
De generelle handelsvilkårene som er fastsatt i den generelle avtalen skal gjelde i den grad de ikke er avledet fra skriftlig avtale mellom partene.

2. RÅD
OG TILBUD
Thorsen-Teknik A/S råder kunden innenfor sitt eget erfaringsområde og etter beste kunnskap på rådstiden, men tar forbehold om at senere ervervet erfaring kan føre til andre løsninger. Rådene er basert på informasjonen som gis til Thorsen-Teknik A/S av kunden. Tilbudene er gyldige i 30 dager fra tilbudsdatoen, hvis ingenting annet er oppgitt, underlagt mellomliggende salg. Alle tilbud sendes via e-post. Ved bestilling etter utløpet av tilbudsfristen forbeholder Thorsen-Teknik A/S seg retten til å trekke tilbake eller endre tilbudet.

3.
PRISER Priser
i tilbud, ordrebekreftelser og kontrakter er daglige priser eksklusive mva. Mva og avgifter. Thorsen-Teknik A/S forbeholder seg retten til å endre priser ved betydelige endringer i produksjonskostnader, arbeid, råstoff, underleveranse, valutakurser, diskontering, samt ved hendelser som omfattes av punkt 8.

4.
LEVERINGSTID Leveringstiden
er angitt i den skriftlige ordrebekreftelsen, forutsatt at alle tekniske detaljer og formaliteter for gjennomføring av bestillingen er tilgjengelig på dette tidspunktet. Ellers skal leveringstiden beregnes fra det tidspunkt alle vilkårene er rettet. Unnlatelse av å fullføre jobben eller deler av den på avtalt tidspunkt, hvis annet er avtalt, er kunden ikke forpliktet til å betale som om leveransen er fullført. I tillegg kan Thorsen-Teknik A/S si opp kontrakten og kreve erstatning fra kunden for skader forårsaket av kundens uaktsomhet overfor Thorsen-Teknik A/S. Hvis forsinkelsen i levering skyldes en hendelse nevnt i punkt 8 eller kundens handling eller mangel på handling, forlenges leveringstiden tilsvarende.

5.
LEVERINGSBETINGELSER
Thorsen-Teknik A/S vil levere deler til en daglig pris i Danmark. Frakt er på kjøperens bekostning og risiko.

6.
BETALINGSBETINGELSER
Alle fakturaer sendes via e-post.

Betaling må gjøres i henhold til avtalt betalingsbetingelse i ordrebekreftelsen. For bestillinger under DKK 1.000,- vil det bli brukt et ekspedisjonsgebyr på DKK 100,-. Thorsen-Teknik A/S forbeholder seg retten til å kreve betalingsgaranti før levering. Thorsen-Teknik A/S forbeholder seg eierskapet av varen til full betaling er gjort. Dersom kjøperen ikke oppfyller betalingsbetingelsen, har Thorsen-Teknik A/S rett til å ta tilbake varene/tjenesten. Hvis kunden ikke foretar betaling i tide, har Thorsen-Teknik A/S rett til å beregne renter på 2,0% per måned startet fra forfallsdatoen. Dersom kjøperen ikke har betalt forfalte beløp på rett tid, har Thorsen-Teknik A/S rett til å si opp kontrakten ved skriftlig melding til kunden eller å holde tilbake leveransen helt eller delvis. Thorsen-Teknik A/S har rett til å endre betalingsbetingelser for fremtidige leveranser uten varsel.

7. GARANTI
OG DEFEKTER
For deler av utenlandske produkter som inngår i leveransen, for eksempel elektrisk tilbehør, automatisering osv., er den samme garantien som Thorsen-Teknik A/S mottar fra underleverandøren. Hvis det oppdages feil i leveransen i garantiperioden, vil Thorsen-Teknik A/S utføre gratis og så snart som mulig reparasjoner og fornyelser etter behov. Frakt til og fra Thorsen-Teknik A/S er ikke inkludert.

Kjøperen må gjennomgå leveransen uten forsinkelse etter mottak for å sikre at den er intakt og i samsvar med bestillingen. Kjøperen kan kreve erstatning for feil bare hvis en klage er gjort uten forsinkelse etter mottak av varene. Tap, utgifter eller kostnader forbundet med omorganisering, omorganisering, reparasjon, fjerning eller e-post med defekte produkter kan ikke kreves mot Thorsen-Teknik A/S.

Thorsen-Teknik A/S er ikke ansvarlig for drift, tid, resultat eller lignende indirekte tap, heller ikke mot tredjeparter.

8.
PRODUKTANSVAR
Thorsen-Teknik A/S er kun ansvarlig for skader dersom det påvises at skaden skyldes feiladministrasjon av Thorsen-Teknik A/S. Thorsen-Teknik A/S har tatt ut produktansvarsforsikring i Danmark for henholdsvis person- og eiendomsskade, og kan i et enkelt tilfelle møte et erstatningskrav som overstiger beløpet i polisen.

Dersom Thorsen-Teknik A/S er underlagt produktansvar, er kunden forpliktet til å saksøke hos Thorsen-Teknik A/S. Dansk lov må anvendes. Thorsen-Teknik A/S er ikke ansvarlig for skade på fast eiendom eller bevegelig eiendom som oppstår mens leveransen pågår. Thorsen-Teknik A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter produsert av kunden eller produkter der de er inkorporert. Thorsen-Teknik A/S er ikke i noe tilfelle ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser. Hvis en tredjepart krever ansvar overfor en av partene i henhold til dette avsnittet, skal den parten umiddelbart informere den andre parten.

9.
ANSVARSFRIHET
Thorsen-Teknik A/S har rett til å si opp kontrakten ved skriftlig melding til kunden når ytelsen blir umulig for Thorsen-Teknik A/S på grunn av krig, streik, lockout, politiske forhold eller annen force majeure som Thorsen-Teknik A/S ikke har kontroll over. Det samme gjelder forsinkelser eller mangel på underleveranse.

10. TEGNINGER
OG BESKRIVELSER
All informasjon om vekt, dimensjon, kapasitet, pris, tekniske og andre data som er oppført i kataloger, prospekter, rundskriv, annonser, bilder og prislister er omtrentlig og er bindende bare i den grad det er uttrykkelig referert til dem. Alle innsendte tegninger og beskrivelser forblir eiendommen til Thorsen-Teknik A/S og kan ikke kopieres, reproduseres, overleveres til eller på annen måte bringes til tredjeparters oppmerksomhet uten tillatelse. Eierskapet av tegninger og beskrivelser som er nødvendige for at kunden skal kunne starte opp, drifte og vedlikeholde produktet overføres til kunden. Thorsen-Teknik A/S krever imidlertid at de forblir konfidensielle.

11.
TVISTEBESLUTNINGER
Alle saker om riktig forståelse av kontrakten og andre forhold knyttet til det juridiske forholdet mellom kunden og Thorsen-Teknik A/S avgjøres endelig i ordinær domstol og i henhold til dansk lov.

12. Nettbutikk
Thorsen-Teknik A/S tar forbehold om feil/tastefeil, pris- og valutakursendringer.

13. RTK

Fakturering av
RTK-abonnementer
Abonnementer opprettet q1 vil bli fakturert rundt 20.

Abonnementer opprettet i 2.

Abonnementer opprettet q3 vil bli fakturert rundt juli 20.

Abonnementer opprettet i fjerde kvartal vil bli fakturert rundt 20 oktober.

Vi har i vårt system notert at opprettelsesdatoen og abonnementet derfor vil være aktivt til samme dato påfølgende år. Det vil si et abonnement som ble opprettet 11. 17/03-2023 er aktiv til d. 17/03-2023.

Oppsigelse
Vær oppmerksom på at det er 3 måners fordømmelse av SIM-kort. Oppsigelsen må skriftlig bli varslet på kontor@thorsen-teknik.dk cvr. kundenummer og SIM-kortnummer. Oppsigelsen er ikke registrert hos oss før du mottar en e-postbekreftelse. E-posten vil angi datoen SIM-kortet ditt vil bli stengt. SIM-kortet må returneres til Thorsen-Teknik, Søndergården 32, 9640 Farsø.

14. Abonnementer på tjenesten

Beskrivelse

Punkt 1.1

Tjenesteabonnementet hos Thorsen-Teknik inkluderer 1 årlig servicebesøk. Prisen inkluderer oppstartsavgift og de 2 første timene med arbeid. Påfølgende timer i forbindelse med tjenestebesøket faktureres til vanlig timepris, men med en tjenesteabonnementsrabatt på 25 %.

*(Se punkt 2 for mer informasjon)

Punkt 1.2

Abonnenten kan få tilgang til gratis telefonstøtte i ordinær åpningstid og også oppnå gunstige priser på telefonstøtte utenom ordinær åpningstid.

*(Se mer under priser punkt 4)

Punkt 1.3

Abonnenten får mulighet til å delta på årlig kurs-, tema- og nettverksdag med måltider. På den årlige kurs-, tema- og nettverksdagen som holdes på Thorsen-Teknik er en person pr abonnement. Kurs for flere personer kan kjøpes i tillegg.

*(Se mer under priser punkt 4)

Punkt 1.4

Ved oppdatering/funksjonskontroll av utstyr skal alle enheter være tilgjengelige på samme sted/tid, ellers vil det påløpe en ekstra kostnad for kjøring. Thorsen-Teknik velger tidspunkt for servicebesøket i samråd med kunden. Oppdatering/funksjonssjekk vil bli utført av enten Thorsen-Teknik eller en servicepartner.

Punkt 2: Inkludert i prisen

 • Oppstartsavgift og de første 2 timene med arbeid *(Se mer under punkt 1.1)
 • 25 % rabatt på etterfølgende timer i forbindelse med tjenestebesøket *(Se mer under punkt 1.1)
 • Oppdatering av utstyr *(Se mer under punkt 1.4)
 • Kalibrering av utstyr *(Se mer under punkt 1.4)
 • Oppdatering av tilkoblede verktøy * (Se mer under punkt 1.4)
 • Sjekke feil og rette dem
 • Servicesjekk
 • Sikkerhetskopiering av data foretas under tjenestebesøket
 • Tilgang til kurs og nettverksdag *(Se mer under punkt 1.3)
 • Gratis telefonstøtte i åpningstiden *(Se mer under punkt 1.3)

Abonnementer som ikke er tjenester

 • Telefonstøtte i arbeidstiden 173,75 per kvartal startet. *
 • Telefonstøtte utenom arbeidstid 1085DKK per time startet *
 • Deltakelse i årlig kurs, tema og nettverksdag 495DKK per deltaker.


Åpningstider
Mandag 07.30 – 16.00
Tirsdag 07.30 – 16.00
Onsdag 07.30 til 16.00
Torsdag 07.30 – 16.00
Fredag 07.30 – 14.15
Lørdag stengt
Søndag stengt

Tjenesteabonnementer –
Handelsvilkår
Abonnementsavtalen er aktiv når du signerer denne kontrakten og har en periode på 12 måneder. Avtalen skal fornyes automatisk etter 12 måneder dersom den andre avtalen ikke er tilgjengelig. Dersom avtalen skal sies opp, skal dette gjøres ved skriftlig varsel fra en av de berørte partene. Det er en 14-dagers forpliktelse til abonnementet, og eventuelle gjenværende beløp vil ikke bli refundert. ThorsenTeknik gjør reservasjoner for utskriftsfeil og samfunnsbaserte priskorreksjoner. Prisendringer blir individuelt annonsert minst 20 dager før effektiv. Abonnenten har derfor mulighet til å revurdere grunnlaget for avtalen.
• Abonnementer opprettet i første kvartal vil bli fakturert rundt 20. • Abonnementer opprettet i 2. • Abonnementer opprettet i tredje kvartal vil bli fakturert rundt 20 juli. • Abonnementer opprettet i q4 vil bli fakturert rundt 20 oktober.
Vi har notert i vårt system signaturdatoen og abonnementet vil derfor være aktivt til samme dato påfølgende år. Det vil si et abonnement som ble opprettet 11. 17/03-2023 er aktiv til d. 17/03-2023.